Hóa Kỵ đóng ở cung nào thì cung đó thể hiện nghiệp quả sâu dày nhất
Phật nói sinh là khổ, bệnh là khổ, già là khổ, ly biệt là khổ, tử là khổ. Thừa nhận đau khổ là Khổ Đế trong Tứ Diệu Đế. Thừa nhận đau khổ rồi thì tìm nguyên nhân gây ra đau khổ là Tập Đế, có nguyên nhân gây ra đau khổ rồi thì phải diệt khổ được giải thoát là Diệt Đế, bằng các pháp Phật dạy là Đạo Đế.
Hóa kỵ là khổ đau, thể hiện sự phiền não, bệnh tật, tai nạn, là nghiệp quả phải gánh. Cũng là Khổ Đế
Hóa lộc là nguyên nhân gây ra đau khổ, đó là dục vọng, là ái sinh hữu, tìm cầu hoan lạc, tham hỷ. cũng là Tập Đế
Vì vô minh, không nhận thức được nguyên nhân gây ra đau khổ nên chấp thủ ngũ uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức, bám vào nó, để thỏa mãn dục vọng, ham muốn, tham hỷ. Đó là Hóa Quyền
Khi khổ đau, phiền não, bệnh tật, tai nạn thì tìm cầu cách hóa giải. Đó là Hóa Khoa.
Nhưng chưa dứt trừ được khổ đau thì lại tiếp tục dục vọng (Hóa lộc) thành vòng luẩn quẩn tiếp nối.
Diệt trừ dục vọng, ham muốn, sự chấp thủ ái dục, hỷ tham của Hóa lộc, thì chẳng sợ khổ đau Hóa Kỵ. Khi đó Hóa kỵ được giải ám khỏi vô minh, liền phát sanh Trí huệ, sự tỉnh giác. Chẳng những không đau khổ mà còn là sự kỳ lạ xuất thế gian.
Hóa khoa trí tuệ ở thế gian, còn giải được Hóa kỵ là trí huệ xuất thế gian.
Một người xem Tử Vi quá nhiều cũng là nguyên nhân gây ra đau khổ, vì chấp thủ Lá số Tử vi mà sinh ra tham lam, sân hận, vô minh.

    Liên hệ